Nabór

 • zapraszamy na pierwszy bezpłatny trening
 • w celu zapisania dziecka dzieci do Akademii Sportu „Bergovia” prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego on-line. Jest to niezbędne dla celów ubezpieczenia, a także informuje dla nas i trenera o chęci udziału dziecka w próbnych zajęciach.
 • wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego umożliwia odbycie jednego darmowego treningu w Akademii Sportu „Bergovia” na wybranych zajęciach. Zdając sobie sprawę, że pierwszy trening w nowym otoczeniu może być dużym przeżyciem dla dziecka, nasi trenerzy zaopiekują się nim ze szczególną troską oraz z uśmiechem wprowadzą do grupy ćwiczących. Podczas rozmowy z opiekunem podzielą się swoimi spostrzeżeniami i sugestiami dla dobra dziecka pod kątem już dalszego udziału w zajęciach akademii.
 • wypełnienie formularza on-line nie zwalnia z obowiązku dostarczenia dokumentów zgłoszeniowych w przypadku chęci kontynuowania zajęć w naszej Akademii.
 • docelowo (po stworzeniu grup), na zajęciach będzie obowiązywał zestaw sprzętowy Akademii dedykowany do danej dyscypliny.
 • jeśli podjęliście decyzję o udziale dziecka w zajęciach sportowych w Akademii Sportu „Bergovia”, zachęcamy do pobrania, wypełnienia oraz dostarczenia nam wypełnionych dokumentów rejestrowych. Wypełnione i wydrukowane dokumenty należy przynieść na najbliższe zajęcia.

Formularz zgłoszeniowy on-line

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów Akademii Sportu Bergovia w celach: komunikowania się za pomocą poczty elektronicznej, telefonów, SMS, MMS, przesyłek pocztowych, przesyłania drogą elektroniczną na wskazany w profilu adres e-mail oraz innych publikacji, informacji i ofert handlowych zawierających reklamy, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 26 sierpnia 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204) oraz na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Oświadczam, że znam swoje prawo do wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Zapoznałem się z warunkami zgłoszenia.

 

Wyślij

Regulamin

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Definicje terminów użytych w Regulaminie:

 1. Organizator – Akademia Sportu „Bergovia” powołana przez Fundację Aktywności i Rozwoju Sportowego „Bergovia” z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Ogrody 19E/67, Regon: 367330210, NIP: 9532713165, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000679014.
 2. zajęcia – zajęcia sportowe organizowane przez Organizatora;
 3. Uczestnik – dziecko zgłoszone przez Opiekuna prawnego biorące udział w zajęciach;
 4. Opiekun – rodzic lub inna osoba będąca prawnym opiekunem dziecka.

 

§ 2

Każdy Uczestnik Akademii Sportu „Bergovia”, zobowiązany jest do godnego reprezentowania swojej Akademii, w szczególności przez działania i postawy zgodne z misją i Statutem Fundacji, Regulaminem Akademii Sportu „Bergovia” oraz etyką sportową i zasadami fair-play.

 

§ 3

 1. Warunkami przynależności do Akademii są:
 1. złożenie deklaracji członkowskiej wraz z formularzem zgłoszeniowym i oświadczeniem o braku przeciwskazań lekarskich do udziału w zajęciach sportowych organizowanych przez Organizatora;
 2. opłacenie składek członkowskich;
 3. zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, akceptacja i przestrzeganie jego postanowień;
 1. Proces zapisu dziecka na wybrane zajęcia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Organizatora www.bergovia.pl, wypełnienie deklaracji członkowskiej oraz opłacenie miesięcznej lub kwartalnej składki członkowskiej.
 2. Wysokość i zasady płatności oraz termin zapłaty składek członkowskich na rzecz Fundacji Aktywności i Rozwoju Sportowego „Bergovia” zostają ustalone w deklaracji członkowskiej zawartej między Organizatorem a Opiekunem oraz w niniejszym Regulaminie. Składka jest płatna za każdy miesiąc kalendarzowy przelewem na wskazany rachunek bankowy.
 3. Nie ma możliwości dokonywania wpłat gotówkowych składki.
 4. W przypadku przyjęcia Uczestnika w poczet członków Akademii po 25 dniu danego miesiąca, Opiekun ma obowiązek uiścić pierwszą składkę za miesiąc kolejny po tym, w którym został przyjęty w poczet członków Akademii.
 5. Po pierwszym treningu można zrezygnować z dalszych zajęć bez konieczności opłacania składki.

ROZDZIAŁ 2

ORGANIZACJA ZAJĘĆ, ZASADY PŁATNOŚCI i BEZPIECZEŃSTWO

§ 1

 1. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem komunikowanym z odpowiednim wyprzedzeniem przez Organizatora na stronie www.bergovia.pl lub drogą mailową. Harmonogram może ulec zmianie, o czym Opiekun zostanie poinformowany przez Organizatora.
 2. Zajęcia odbywają się cyklicznie przez cały rok kalendarzowy (również w okresie wakacji letnich i ferii zimowych), jednak poza dniami ustawowo wolnymi od pracy i zajęć szkolnych. W okresie wakacji letnich i ferii zimowych zajęcia mogą być prowadzone na podstawie odrębnego harmonogramu komunikowanego przez Organizatora. W okresie wakacyjnym zajęcia mogą odbywać się w grupach łączonych (ze względu na niższą frekwencję).
 3. Organizator zobowiązuje się do organizacji treningów dochowując przy tym należytej staranności.
 4. Zajęcia odbywają się na obiektach sportowych i salach wynajętych przez Organizatora.
 5. Organizator zapewnia odpowiedni sprzęt i przyrządy do realizacji zajęć szkoleniowych (z wyłączeniem obuwia i odzieży Uczestników).
 6. Dnia wolne i święta przypadające na dni treningowe nie są odrabiane.
 7. Wypadek losowy, siła wyższa lub warunki atmosferyczne zagrażające życiu lub zdrowiu Uczestnika mogą prowadzić do odwołania zajęć, o czym Opiekun zostanie poinformowany przez Organizatora sms-em i/lub drogą mailową.
 8. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn opisanych w pkt. 7. Organizator nie zwraca składki lub części składki, natomiast Uczestnikowi przysługuje prawo do skorzystania z innego terminu zajęć wskazanego przez Organizatora.

§ 2

 1. Składka miesięczna jest płatna z góry za każdy miesiąc do 10-go dnia danego miesiąca i jest niezależna od liczby zajęć przypadających w poszczególnych miesiącach.
 2. Opiekun zobowiązuje się do terminowego opłacania miesięcznych składek. W przypadku braku dokonania opłaty we wskazanym terminie, Uczestnik może zostać zawieszony w prawach zawodnika do czasu uregulowania zaległości. Nieobecność Uczestnika na zajęciach nie upoważnia do pomniejszenia składki miesięcznej.
 3. Opłatę miesięczną w pełnej wysokości nalicza się również w przypadku nieobecności Uczestnika w danym miesiącu na zajęciach, niezależnie od liczby tych nieobecności w danym miesiącu.
 4. W przypadku całkowitej (100%) nieobecności Uczestnika na zajęciach w danym miesiącu, jeśli nieobecność ta została zgłoszona przed rozpoczęciem miesiąca w którym nastąpiła, wówczas składka miesięczna wynosi 50% nominalnej składki miesięcznej określonej w deklaracji członkowskiej Akademii. Zgłoszenie nieobecności należy przekazać do Organizatora na adres poczty elektronicznej: info@bergovia.pl.

 

§ 3

 1. Zajęcia sportowe w Akademii, turnieje sportowe i mecze towarzyskie mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie oraz odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub pełnoprawni Opiekunowie (chyba, że zajęcia odbywają się w ramach lekcji szkolnych).
 2. Nadzór nad realizacją zajęć oraz bezpieczeństwem Uczestników sprawuje trener lub instruktor. Trener lub przedstawiciel Akademii może usunąć z obiektu (gdzie prowadzone są zajęcia) osoby, które nie stosują się do jego poleceń.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Uczestnika poza czasem zajęć sportowych (w tym bezpośrednio przed i po zajęciach).
 4. Uczestnicy zajęć są objęci przez Organizatora ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ubezpieczenie jest wliczone w kwotę składki członkowskiej. Warunki ubezpieczenia wskazanego powyżej przesyłane są Opiekunowi pocztą elektroniczną e-mail na jego żądanie.
 5. Zaleca się Opiekunowi wykonanie podstawowych badań lekarskich Uczestnika z zakresu medycyny sportowej we własnym zakresie w celu prowadzenia dokumentacji zdrowotnej.
 6. W zajęciach sportowych mogą brać udział Uczestnicy posiadający orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny sportowej lub zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza rodzinnego potwierdzające brak przeciwskazań do uprawiania sportu. Poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego i deklaracji członkowskiej Opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność za stan zdrowia dziecka.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Uczestnika.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie wartościowe utracone w czasie zajęć, dlatego posiadanie przez Uczestników takich przedmiotów odbywa się wyłącznie na ich odpowiedzialność.
 9. W obiekcie lub na terenie, gdzie prowadzone są zajęcia Akademii obowiązuje zakaz powodowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających, w tym zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających.

ROZDZIAŁ 3

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW AKADEMII

§ 1

Uczestnik Akademii ma prawo do:

 1. Uczestniczenia w szkoleniu i podnoszenia umiejętności poprzez udział w zajęciach.
 2. Udziału w organizowanych przez Akademię zajęciach i zawodach sportowych.
 3. Udziału w obozach sportowych i zajęciach dodatkowych organizowanych przez Akademię.
 4. Korzystania ze sprzętu sportowego Akademii.
 5. Nagradzania za rzetelne i wyjątkowo solidne podejście do swoich obowiązków, osiągnięte postępy w szkoleniu oraz sukcesy w zawodach sportowych.
 6. Zgłaszania swoich problemów, a trener lub instruktor ma obowiązek uczynić wszystko, co możliwe, by udzielić pomocy.

§ 2

Obowiązki Uczestnika Akademii Sportu „Bergovia”:

 1. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz zasad sportowej rywalizacji.
 1. Uczestnik Akademii zobowiązuje się godnie reprezentować jej barwy, zarówno w trakcie zajęć sportowych, jak i w życiu codziennym.
 2. Na zajęciach Uczestnik powinien korzystać ze stroju sportowego zakupionego w ramach pakietu startowego Akademii.
 3. Uczestnik zobowiązuje się dbać o powierzony mu do treningu sprzęt sportowy i przyrządy, a w przypadku jego celowego zniszczenia lub utraty zobowiązuje się zwrócić koszty zniszczonego lub utraconego sprzętu.
 4. Każdy Uczestnik ma obowiązek systematycznego, punktualnego i sumiennego uczestniczenia w zajęciach, z wyjątkiem przyczyn losowych lub chorobowych usprawiedliwionych u trenera lub instruktora.
 5. Uczestnik zobowiązany jest stawić się 15 minut przed rozpoczęciem zajęć w celu właściwego przygotowania się do zajęć.
 6. Wejście na obiekty sportowe jest dozwolone jedynie w obecności trenera lub instruktora po uprzednim wyrażeniu na to zgody prowadzącego.
 7. Uczestnicy Akademii mają bezwzględny zakaz: palenia papierosów, spożywania alkoholu, używania jakichkolwiek narkotyków, dopalaczy i innych używek.
 8. Na terenie obiektów sportowych, gdzie prowadzone są zajęcia, zakazuje się:
 1. wprowadzania zwierząt;
 2. przebywania osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub po użyciu wszelkiego rodzaju środków odurzających;
 3. wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone do korzystania;
 4. spożywania posiłków.
 1. Podczas zajęć Uczestnik zobowiązany jest do:
 1. przestrzegania zasad bezpieczeństwa;
 2. kulturalnego zachowania się wobec trenerów, kolegów i koleżanek (obowiązek ten dotyczy także zachowania się w szkole i poza szkołą, na zawodach sportowych i obozach);
 3. wykonywania poleceń wydanych przez trenera lub instruktora oraz nieopuszczania miejsca zajęć bez jego zgody;
 4. informowania trenera lub instruktora o problemach zdrowotnych, złym samopoczuciu, urazach i kontuzjach;
 5. posiadania odpowiedniego stroju treningowego;
 6. zgłaszania osobiście wszelkich problemów trenerowi lub instruktorowi.
 1. Każdy Uczestnik Akademii powinien:
 1. dbać o pozytywną i koleżeńską atmosferę w zespole;
 2. szanować kolegów z zespołu, trenerów i instruktorów, pracowników Akademii, a także boiskowych rywali oraz sędziów;
 3. dbać o sprawność fizyczną i rozwój intelektualny oraz prowadzić zdrowy i higieniczny tryb życia;
 4. dbać o stan swojego zdrowia poprzez odbywanie okresowych badań lekarskich;
 5. dążyć do ciągłego podnoszenia swoich umiejętności oraz osiągania jak najlepszych wyników sportowych;
 6. uczestniczyć w turniejach, zawodach, do których został wyznaczony przez trenerów lub instruktorów;
 7. w ramach swoich możliwości pomagać innym Uczestnikom Akademii;
 8. dążyć do osiągania jak najlepszych wyników w nauce;
 9. systematycznie i terminowo opłacać składki członkowskie.

ROZDZIAŁ 4

PRAWA I OBOWIĄZKI OPIEKUNÓW

§ 1

Każdy Opiekun dziecka będącego członkiem Akademii Sportu „Bergovia” i uczęszczającego na zajęcia sportowe prowadzone przez Organizatora:

 1. Zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Akademii Sportu „Bergovia” i przestrzegać jego postanowień. Zgłoszenie dziecka na wybrane zajęcia Akademii oznacza akceptację warunków zawartych w Regulaminie i stosowanie się do jego ustaleń.
 2. Zobowiązany jest do terminowego opłacania składek członkowskich za każdy miesiąc kalendarzowy do 10-go dnia danego miesiąca. W przypadku braku dokonania opłaty we wskazanym terminie, Uczestnik może zostać zawieszony w prawach członka Akademii (zakaz udziału w treningach i meczach do czasu uregulowania zaległości). Wysokość oraz zasady opłacania składek członkowskich ustalone zostają w Deklaracji Członkowskiej zawartej między Fundacją Aktywności i Rozwoju Sportowego „Bergovia” a Opiekunem.
 3. Zobowiązuje się doprowadzać Uczestnika na zajęcia i odbierać Uczestnika bezpośrednio po ich zakończeniu na własny koszt i odpowiedzialność.
 4. Z tytułu zakupu pakietu sprzętowego dostępnego dla wybranej grupy zajęć (dyscyplin), Opiekun zobowiązany jest złożenia odpowiedniego formularza zamówienia wskazanego przez Organizatora oraz zapłaty ceny tego pakietu w wysokości obowiązującej na dzień zamówienia.
 5. Zobowiązany jest do bieżącego informowania trenera lub Organizatora o wszelkich stwierdzonych u dziecka chorobach, doznanych kontuzjach lub innych dolegliwościach mogących stanowić przeciwskazania do uczestnictwa dziecka w zajęciach lub uniemożliwiających jego bezpieczne uczestniczenie w zajęciach sportowych. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia Uczestnika do zajęć z powodu schorzeń lub kontuzji stwierdzonych orzeczeniem lekarskim lub zaobserwowanych przez zespół szkoleniowy. Zwrot składki członkowskiej wówczas nie przysługuje.
 6. Opiekun może zrezygnować z udziału dziecka w zajęciach oraz z członkostwa w Akademii w dowolnym momencie z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, czyli rezygnacja złożona w danym miesiącu jest skuteczna z końcem następnego pełnego miesiąca. Rezygnację należy złożyć pisemnie lub na adres e-mail Organizatora: info@bergovia.pl. W okresie wypowiedzenia Uczestnik może brać udział w zajęciach, a Opiekun zobowiązany jest do uiszczenia pełnej składki niezależnie od faktycznego udziału Uczestnika w zajęciach.
 7. Opiekun ponosi odpowiedzialność, w tym finansową za szkody lub krzywdy wyrządzone przez Uczestnika podczas zajęć.
 8. Opiekun ma obowiązek powiadomić trenera lub władze Akademii o fakcie zgłoszenia się do niego przedstawicieli innych klubów w celu nawiązania rozmów o charakterze transferowym.
 9. Akceptując zapisy niniejszego Regulaminu wyraża jednocześnie zgodę na wykorzystywanie i rozpowszechnianie bez ograniczenia w czasie, miejscu oraz w liczbie egzemplarzy przez Organizatora lub jego partnerów i sponsorów wizerunku Uczestnika lub wizerunku Opiekuna prawnego przedstawionego na fotografiach lub filmach wykonanych w czasie zajęć, treningów, wyjazdów, meczy i innych imprez organizowanych przez Organizatora w celach szkoleniowych i promocyjnych, na wszystkich możliwych polach eksploatacji, w tym publikacjach prasowych, w Internecie, materiałach promocyjnych. W przypadku braku zgody Rodzic/ Opiekun prawny zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie w formie pisemnej przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.

§ 2

 1. Na obiektach sportowych przebywają wyłącznie osoby uczestniczące w zajęciach, czyli prowadzący zajęcia oraz Uczestnicy zajęć.
 2. Podczas meczów i zajęć treningowych Opiekunowie i osoby towarzyszące mogą przebywać tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
 3. Wstęp do szatni i na płytę boiska mają tylko Uczestnicy Akademii, trenerzy i instruktorzy oraz pracownicy Organizatora.
 4. W celu zapewnienia komfortu psychicznego Uczestników, Opiekunowie zobowiązują się nie kontaktować z dziećmi podczas zajęć i zawodów sportowych, ponieważ wpływa ich to na dekoncentrację.
 5. Opiekunowie zobowiązują się nie podważać autorytetu trenerów i instruktorów Akademii, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami  i wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do trenera (instruktora) prowadzącego lub władz Akademii.
 6. W czasie turniejów lub zawodów sportowych Opiekunowie winni zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje sędziego i nie obrażać drużyny przeciwnej.

ROZDZIAŁ 5

ZAWODY I OBOZY SPORTOWE

§ 1

 1. Decyzja o powołaniu Uczestnika na zawody należy wyłącznie do trenera.
 2. Powołanie na zawody otrzymuje Uczestnik, który spełnia następujące kryteria:
 1. systematycznie uczęszcza na treningi;
 2. wykazuje zaangażowanie podczas treningów;
 3. w zachowaniu zawodnika nie obserwuje się niewłaściwego stosunku do innych zawodników i trenerów;
 4. nie zalega z opłacaniem składek członkowskich.
 1. Każdy Uczestnik powołany na zawody sportowe jako reprezentant Akademii, powinien uczestniczyć w zawodach (ale nie jest to wymóg).
 2. W przypadku choroby lub innych zdarzeń losowych uniemożliwiających uczestniczenie w zawodach, Uczestnik ma obowiązek poinformowania trenera lub kierownictwo Akademii o swojej nieobecności najpóźniej do 24 h przed zawodami.
 3. Uczestnik może nie zostać powołany przez trenera na zawody z następujących powodów:
 1. za niesportowe zachowanie;
 2. na wniosek rodziców;
 3. w przypadku stwierdzonych orzeczeniem lekarskim lub zaobserwowanych przez zespół szkoleniowy schorzeń lub kontuzji.
 1. Uczestnik ma obowiązek występowania podczas zawodów w stroju klubowym Akademii.
 2. Wyjazd na zawody odbywa się w grupie, pod opieką trenera. Odstępstwa od tej zasady muszą być każdorazowo zaakceptowane przez trenera lub Organizatora.

§ 2

 1. W okresie wakacji letnich i ferii zimowych Akademia może organizować obozy szkoleniowe, w których uczestnictwo nie jest obowiązkowe.
 2. Terminy i wysokość wpłat za obóz sportowy lub zgrupowanie określa Zarząd Akademii w porozumieniu z trenerami.
 3. W przypadku organizacji obozu szkoleniowego, niezbędne informacje zostaną przedstawione w odrębnym dokumencie tj. regulaminie obozu.
 4. W przypadku kiedy Uczestnik przebywający na obozie, zgrupowaniu zostanie wydalony z powodu naruszenia regulaminu placówki albo Regulaminu Akademii opłata za udział nie jest zwracana, a Opiekunowie są zobowiązani do odbioru zawodnika na własny koszt.

§ 3

 1. W miarę posiadanych przez Akademią środków finansowych przewiduje się dofinansowanie do zawodów i obozów.
 2. W zależności od posiadanych środków finansowych Akademia może organizować wycieczki rekreacyjno-sportowe, treningi specjalistyczne, wykłady i prelekcje.

ROZDZIAŁ 6

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

§ 1

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika i Opiekuna jest Fundacją Aktywności i Rozwoju Sportowego "BERGOVIA" z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Ogrody 19E/67, Regon: 367330210, NIP:

9532713165, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000679014. Kontakt z administratorem: info@bergovia.pl.

 1. Akceptacja warunków niniejszego Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody przez Opiekuna, Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych oraz danych osobowych zgłoszonego Uczestnika dla potrzeb niezbędnych do realizacji zajęć na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Każdy z Opiekunów ma prawo do wglądu do swoich danych i danych uczestnika oraz ma prawo do ich poprawiania.
 3. Dane osobowe Uczestników oraz Opiekunów są przetwarzane przez Organizatora zajęć (Fundacja Aktywności i Rozwoju Sportowego „Bergovia”) wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla prawidłowej organizacji i przeprowadzenia zajęć, to jest w celu identyfikacji Uczestnika zajęć.
 4. Organizator będzie przechowywać dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 5. Organizator nie będzie przekazywać danych osobowych innym podmiotom.
 6. Opiekun Uczestnika zajęć ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz danych osobowych uczestnika oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo.

ROZDZIAŁ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1

 1. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów niniejszego Regulaminu lub deklaracji członkowskiej może być podstawą do usunięcia z Akademii.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 3. Wszystkie pozostałe sprawy, które nie są ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. O ewentualnych zmianach w niniejszym Regulaminie Opiekunowie zostaną powiadomieni przez Organizatora poprzez stronę www.bergovia.pl lub drogą mailową.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2023 roku.